Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Διακήρυξη της Βιέννης

Στην κοινή συνεδρίαση της EBLIDA και του NAPLE Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη τον Μάιο του 2009, συμφωνήθηκε να ενδυναμωθούν ο ρόλος και η δυναμική των υπηρεσιών βιβλιοθήκης σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Γνώσης. Κατά συνέπεια, η EBLIDA και το NAPLE Forum προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει μέσω των εξής τεσσάρων συστάσεων:

1. Λευκή Βίβλος «Λαϊκές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Γνώσης»
Η EBLIDA και το NAPLE Forum προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μία λευκή βίβλο που θα περιγράφει τον νέο ρόλο των λαϊκών βιβλιοθηκών στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Γνώσης, θα προτείνει και θα ενθαρρύνει τις χώρες-μέλη να δράσουν εκ μέρους των λαϊκών τους βιβλιοθηκών. Η λευκή βίβλος πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο έργο μιας ομάδας βιβλιοθηκών υψηλού επιπέδου, η οποία θα συσταθεί από την Επιτροπή.

2. Κέντρο Γνώσης
Επιπλέον, προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για τις λαϊκές βιβλιοθήκες, το οποίο θα διαθέτει συντονισμένες, σύγχρονες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις υπηρεσίες των λαϊκών βιβλιοθηκών σε όλες τις χώρες-μέλη της Ένωσης και της EEA και το οποίο να εδρεύει στην EBLIDA.

3. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
Ενίσχυση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προάγουν την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών με εποικοδομητικό και βιώσιμο τρόπο. Τα προγράμματα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής υποδομής βιβλιοθηκών, η οποία θα συμπληρώνει τα υπάρχοντα προγράμματα με υψηλή πολιτική αναγνωρισιμότητα. Επιπροσθέτως σε αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα υψηλής αναγνωρισιμότητας για ψηφιακές βιβλιοθήκες, πρέπει να αναπτυχθεί μία κοινή υποδομή για τις λαϊκές βιβλιοθήκες, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η αντίληψη για τις προσφάτως δημιουργημένες επιγραμμικές (online) υπηρεσίες και να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, όπως επίσης να παρέχονται ευρείες δυνατότητες μάθησης.

4. Πνευματικά δικαιώματα
Κατάργηση φραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αντιφάσκουν με την ιδέα της ανάπτυξης μιας Κοινωνίας της Γνώσης. Απαιτείται δίκαιη πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία λαμβάνει υπόψη της το δίκαιο των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά την ίδια στιγμή εγκαθιδρύει λογικές εξαιρέσεις για το έργο των βιβλιοθηκών.

Η EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation) είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις Ενώσεις Βιβλιοθηκών, Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ένας ανεξάρτητος οργανισμός – ομπρέλα των εθνικών ενώσεων και ιδρυμάτων βιβλιοθηκών, κέντρων πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και αρχείων στην Ευρώπη.

Το NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe), Εθνικές Αρχές για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ευρώπη, είναι διεθνής μη-κυβερνητική ένωση που παρακολουθεί τα θέματα των εθνικών αρχών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη. Κύριος στόχος του είναι να προωθήσει αρχές και στρατηγικές για πολιτικές λαϊκών βιβλιοθηκών.